Takaisin artikkeleihin

Kaupallinen menestys on sarja oikein muotoiltuja päätöksiä

Yritysten päätöksenteko on johtamisen kovinta ydintä. Se on myös johtoryhmien tärkein ja samalla haastavin tehtävä. Jokainen johtoryhmä pyrkii mahdollisimman tehokkaasti navigoimaan yritystä kohti kaupallista kasvua ja kannattavuutta. Usein päätöksiä joudutaan kuitenkin tekemään kovissa aikataulupaineissa, erilaisia näkemyksiä ja intressejä yhteen sovittaen ja joko puutteellisen tai liian runsaan mutta jäsentymättömän tiedon varassa.

Tyypillisessä, ja varmasti kaikille johtotehtävissä työskenteleville tutulta kuulostavassa tilanteessa dataa, trendejä,informaatiota ja mielipiteitä on pöydällä jatkuvasti aivan liikaa. Vastaavasti aikaa niiden jäsentämiseen strukturoiduksi tiedoksi ja lopulta hyvin perustelluiksi päätöksiksi, on liian vähän. Toimintaympäristön jatkuvasti monimutkaistuessa on ajattelu- ja suunnittelutyön organisointi noussut entistä tärkeämpään rooliin menestyvän yrityksen johtamisessa. Sama koskee myös päätöksentekoa.

Huolimatta siitä, ettemme koskaan voi pohjata päätöksiä täydelliseen tietoon, voi päätöksenteon problematiikkaa lähestyä systemaattisesti ja samalla parantaa päätösten laatua merkittävästi. Tätä systematiikka kutsumme päätösmuotoiluksi.

Päätösmuotoilu on löyhästi design thinkingin eli muotoiluajattelun perusteisiin pohjautuva, kaupallistamisen päätösketjua mallintava muotoiluprosessi. Sen tehtävä on tuottaa todennettua tietoa, sekä siihen perustuvia testattuja hypoteeseja kaupallistamisen eri vaiheiden ohjaamiseen ja niihin linkittyvien päätösten menestyksekkääseen toteuttamiseen. Metodina se seuraa aina samaa todennettua rakennetta; kriittisen päätöspolun tunnistamisen kautta edetään kysymyksen asetteluun, tarvittavan tiedon hankkimiseen, markkina- ja asiakasymmärrykseen sekä näistä johdettuihin hypoteeseihin ja niiden testaamiseen.

Päätösmuotoilua voi soveltaa hyvin monenlaisiin päätöksiin. Menestyksekkään tuote- ja palveluinnovaatioiden kaupallistamisen kannalta tyypillisiä sovelluskohteita ovat asiakasnäkemyksen varmentaminen eli proof of customer, markkinamahdollisuuksien todentaminen eli proof of opportunity, konseptikehitys ja testaus eli proof of concept sekä liiketoimintamallin kehittäminen eli proof of business model. Näistä jokainen voi yhtä lailla olla joko osa kaupallistamisen jatkumoa tai yksittäinen yrityksen päätöksentekoa tukeva vaihe.

Työkaluna päätösmuotoilu on varsin yksinkertainen, jopa itsestään selvä. Osana johtoryhmän työtapaa se on tehokas keino strukturoida päätöstentekoa perustellusti. Sen avulla voidaan tehdä laadukkaita, liiketoiminnan kannalta kriittisiä päätöksiä nykyistä varmemmalla pohjalla. Lisäksi mallin ollessa nimenomaan systemaattinen prosessi, luo se myös erinomaisen tavan takaisinkytkennän rakentamiselle ja päätösten oikeellisuuden tarkastelulle.

Toimintatapana päätösmuotoilun omaksuminen osaksi yrityksen kulttuuria vaatii kurinalaisuutta ja systematiikkaa, mutta samalla se tuo koko yrityksen kaupallisen potentiaalin saman pöydän ääreen. Kyse kun on nimenomaan tiedolla johtamisesta, joka on todennetusti erinomainen väline luoda siltoja tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin välille.

Parhaimmillaan päätösmuotoilun omaksuminen kehittää koko yrityksen päätöksentekokulttuuria - yksittäisten sankaripäättäjien tarve ja vaikutus vähenee merkittävästi, ja samalla koko organisaation osaamispääoma ja päätösten onnistumisprosentti nousee.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten päätösmuotoilu auttaa teitä kaupallisen menestyksen rakentamisessa? Lataa alta johdatus aiheeseen tai ota suoraan yhteyttä lassi.kurkijarvi@proof.fi.

Lataa päätösmuotoilu-  materiaali käyttöösi